INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

ALI-WOJ-TRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).
W związku z powyższym ALI-WOJ-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, która gromadzi i wykorzystuje dane dotyczące osób fizycznych – klientów jak i również pracowników wypełnia obowiązek przekazania informacji o zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ALI-WOJ-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Suchym Lesie, (ul. Chabrowa 26, 62-002 Suchy Las), e-mail: biuro@aliwojtrans.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Monika Rogalewska
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości:
a) zawarcia i realizacji umowy przewozu – podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. -Prawo przewozowe z dnia (Dz. U. 1984 Nr 53, poz. 272, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983);
b) rozpatrzenia skarg i reklamacji – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 38, poz 266).
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda zleceniodawcy i podróżnych, niezbędna w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez ALI-WOJ-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Suchym Lesie.
5. Umowa przewozu (zlecenie) zawiera następujące dane:
a) nazwę i adres przewoźnika,
b) NIP przewoźnika
c) imię, nazwisko, nazwę, adres zleceniodawcy,
d) NIP zleceniodawcy,
e) imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby do kontaktu,
f) ilość podróżnych,
g) trasę przewozu,
h) datę przewozu,
i) uwagi dotyczące przewozu,
j) cenę przewozu brutto,
k) termin płatności,
l) metodę płatności,
m) imię, nazwisko, numer telefonu wystawiającego,
n) informację o regulaminie przewozów,
o) informację o konieczności pokrycia szkód.
6. Dane mogą być udostępniane następującym podmiotom :
a) Inspekcja Transportu Drogowego (na wezwanie),
b) właściwy Urząd Skarbowy (na wezwanie)
c) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania, na mocy obowiązujących przepisów prawa.
7. Państwa dane osobowe będą zabezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.
8. Dane będą przechowywane przez okres 6 lat.
9. Posiadacie Państwo prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do zawarcia umowy przewozu.
11. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.