REGULAMIN PRZEWOZU
ALI-WOJ-TRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

§ 1
PODSTAWA PRAWNA REGULAMINU

Niniejszy regulamin sporządzono w oparciu o :
a) upoważnienie zawarte w art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2017 1983, z późn. zm.),
b) ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2200 z późn. zm.),
c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw podróżnych w transporcie pojazdowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004,
d) ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U 2017, poz. 1260 z późn. zm.).

 

§ 2
PRZEDMIOT I ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU

1. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy, realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywanej przez ALI-WOJ-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Regulamin stosuje się do przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym grupowe przewozy osób.
3. Przyjęte w niniejszym regulaminie uregulowania stosuje się w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy – Prawo Przewozowe, z uwzględnieniem wydanych w jej wykonaniu aktów normatywnych oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin stanowi integralną część każdej umowy przewozu, zawieranej przez Zleceniodawcę z Przewoźnikiem.

 

§ 3
SŁOWNICZEK POJĘĆ

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) przewoźnik – ALI-WOJ-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (ul. Chabrowa 26, 62-002 Suchy Las);
b) zleceniodawca – strona umowy przewozu zawartej z przewoźnikiem, organizator przewozu;
c) podróżny – osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Przewoźnikiem i Zleceniodawcą;
d) kierowca- osoba prowadząca pojazd nawet przez krótki okres, lub która jest przewożona w pojeździe w celu podjęcia w ramach swoich obowiązków jego prowadzenia w razie zaistnienia takiej potrzeby;
e) pojazd – pojazd, bus, autobus, autokar wykorzystywany do wykonania umowy przewozu;
f) przewozy grupowe – przewozy wykonywane w czasie i na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej między przewoźnikiem, a zleceniodawcą na rzecz osób trzecich – tj. uczestników przewozu grupowego;
g) punkt odprawy – przystanek pojazdowy, dworzec lub przystanek dworcowy będący miejscem rozpoczęcia lub zakończenia przewozu określonej osoby lub grupy osób;
h) kurs – połączenie między dwoma krańcowymi punktami odprawy na określonej trasie przewozu;
i) bagaż podręczny – bagaż o wadze do 5 kg, który podróżny może zabrać ze sobą do kabiny pasażerskiej, pozostający pod bezpośrednią opieką podróżnego;
j) bagaż podstawowy – bagaż, który podróżny przekazuje do luku bagażowego.

 

§ 4
UMOWA PRZEWOZU

1. Przewoźnik zawiera umowy grupowego przewozu osób (na zasadzie tzw. „najmu pojazdu”), przewidujące świadczenie w tym zakresie usług o charakterze okazjonalnym (przewozy wycieczkowe, turystyczne, okolicznościowe itp.) lub zorganizować przewozy regularne specjalne (pracownicze lub szkolne).
2. Realizacja grupowego przewozu osób podlega na zadysponowaniu do wykonania usługi zamówionej przez organizatora przewozu odpowiednio przygotowanego pojazdu, prowadzonego przez kierowcę będącego pracownikiem Przewoźnika.
3. Zamówienie na grupowy przewóz osób pojazdem powinno być złożone przez organizatora przewozu w formie pisemnej. Przewoźnik może przyjąć zamówienie ustne, które wymaga późniejszego potwierdzenia na piśmie. Stosuje się druki zamówień opracowane przez Przewoźnika.
4. Treść zamówienia powinna obejmować: nazwę, albo imię i nazwisko oraz adres organizatora przewozu, regon, NIP, a także dane potrzebne do ustalenia warunków przewozu i obliczenia należności za usługę.
5. Umowę przewozu uważa się za zawartą z chwilą uzgodnienia przez strony istotnych dla jej realizacji postanowień, a w szczególności:
a) rodzaju i wymaganej pojemności pojazdu;
b) czasu i miejsca podstawienia pojazdu;
c) przewidywanego czasu trwania usługi;
d) przebiegu trasy i punktu docelowego przewozu oraz czasu przewozu i postojów;
e) wysokości lub sposobu wyliczenia należności oraz terminu i sposobu jej uregulowania przez organizatora przewozu;
f) innych kwestii, które strony uznają za istotne.
Ww. postanowienia muszą zostać potwierdzone przez obie strony najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu.
6. Treść umowy powinna być potwierdzona w formie pisemnej lub co najmniej elektronicznej.
7. Przewoźnik jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z umowy przewozu zawartej ze zleceniodawcą.
8. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy pojazd, w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.
9. Rezerwacja przewozu musi zostać potwierdzona przez zleceniodawcę najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu. W braku potwierdzenia rezerwacji przez zleceniodawcę w ww. terminie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana przez przewoźnika W takim przypadku przewoźnik nie ma obowiązku wykonania przewozu na rzecz zleceniodawcy.
10. Zleceniodawcy przysługuje prawo bezkosztowego odstąpienia od umowy najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Odstąpienie od umowy grupowego przewozu osób dokonane przez zleceniodawcę w okresie:
a) 30-14 dni przez datą rozpoczęcia kursu skutkować będzie nałożeniem na zleceniodawcę kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy przewozu,
b) 13-7 dni przed datą rozpoczęcia kursu skutkować będzie nałożeniem na zleceniodawcę kary umownej w wysokości 50 % wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy przewozu,
c) poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu skutkować będzie nałożeniem na zleceniodawcę kary umownej w wysokości 80 % wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy przewozu.
W przypadku wpłacenia przez zleceniodawcę zaliczki przewoźnik może z niej potrącić ww. karę umowną.
11. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

 

§ 5
POJAZD

1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu pojazdem zastępczym.
2. Przewoźnik nie odpowiada za podstawienie niewłaściwego pojazdu, spowodowane przekazaniem przez zleceniodawcę w zamówieniu błędnych danych dotyczących ilości pasażerów czy wyposażenia pojazdu.

 

§ 6
KURSY

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas kursów oraz zmiany trasy kursu, o ile nie wpłyną one na czas wykonania umowy.

 

§ 7
PRZYSTANKI

1. Miejsce zatrzymania się pojazdu na trasach ich kursowania wskazują oznaczone odpowiednimi tablicami (znak drogowy D-15) przystanki pojazdowe.
2. O ile nie będzie to naruszać przepisów prawa, kierowca może zatrzymywać się również w innych miejscach, wskazanych przez zleceniodawcę.
3. Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych szczególnymi okolicznościami podróżni mogą wsiadać i wysiadać z pojazdu tylko na przystankach pojazdowych.
4. Pojazd, w którym nie ma urządzeń sanitarnych Kierowca winien zatrzymać na żądanie podróżnego w najbliższym odpowiednim miejscu.
5. Osobę, która doznała w drodze nagłej niedyspozycji lub ataku choroby Kierowca pojazdu ma obowiązek dowieźć bezpośrednio do najbliższego punktu pomocy medycznej.
6. Żądanie zatrzymania pojazdu między przystankami uwzględnia się w miarę możliwości eksploatacyjnych, zwłaszcza, gdy podróżny zamierzający wsiąść do pojazdu lub wysiąść z niego zalicza się do osób wymagających specjalnej opieki, a nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 

§ 8
DYSPOZYCJE ZLECENIODAWCY A OGRANICZENIA CZASU PRACY KIEROWCY

1. Kierowcę obowiązują ograniczenia czasu pracy, wynikające m.in. z Kodeksu pracy, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia RADY (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz innych.
2. Kierowca obsługujący pojazd obowiązany jest podczas przewozu stosować się do dyspozycji zleceniodawcy, związanych z realizacją usługi, ale zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy eksploatacyjne i nie zagraża to bezpieczeństwu przewozu, kierowca może wykonywać dodatkowe dyspozycje i zlecenia zleceniodawcy, za które przysługuje Przewoźnikowi dodatkowa zapłata i jednocześnie zachowane są normy wynikające z ww. przepisów prawa.
4. Kierowca nie wykona dyspozycji zleceniodawcy, która byłaby niezgoda z obowiązującymi go przepisami prawa i zmierzałaby do ich naruszenia.

 

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe w czasie przewozu oraz opóźnienia tylko wówczas, gdy wynikają one z winy przewoźnika lub jego pracownika.
2. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia i ich dalsze skutki, wynikające m.in. z:
a) zdarzeń losowych, niezależnych od Przewoźnika tj. m.in.: czynników administracyjnych, tj.: kontroli celnych, policyjnych, Inspekcji Transportu Drogowego; czynników atmosferycznych, tj.: ulewnego deszczu, gradu, opadów śniegu, śliskiej nawierzchni, huraganu; utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych korkami, wypadkiem, zamknięciem dróg, granic, robotami drogowymi; problemów technicznych;
b) ograniczeń w czasie pracy kierowcy, nałożonych na niego przez odpowiednie przepisy prawa;
c) narzucenia przez zleceniodawcę zbyt późnego terminu podstawienia i odjazdu pojazdu, nieodpowiadającego wymaganemu czasowi przejazdu, pomimo upomnienia ze strony przewoźnika;
d) konieczności usunięcia podróżnego z pojazdu.
3. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli:
a) zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć, ani zapobiec ich skutkom;
b) Zleceniodawca/Podróżny nie zastosował się do postanowień regulaminu lub odpowiednich przepisów przewozowych;
c) ze względu na rodzaj przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków transportowych;
d) w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie lub odrębnych przepisach.
4. Powstanie szkody, na którą zleceniodawca/podróżny został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę pojazdu.

 

§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIODAWCY I PODRÓŻNEGO

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez podróżnych obowiązujących przepisów porządkowych.
2. Zleceniodawca i podróżny ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu przewoźnika, chyba, że strony umówią się inaczej.
3. Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu, albo innych urządzeń Przewoźnika.
4. Jeżeli po zakończeniu wynajmu, autokar/pojazd wymaga dodatkowego sprzątania, które przekracza zużycie wynikające ze standardowego użytkowania pojazdu, Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 300zł netto.
5. Firma zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za szkody wyrządzone przez Zleceniodawcę i/lub podróżnego podczas przejazdu, na podstawie sporządzonego przez kierowcę protokołu i zdjęć szkody.

 

§ 11
OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

1. Przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu, podróżny obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz do wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.
2. Podróżny zajmujący miejsce oznaczone napisem: „dla inwalidy” lub „dla osoby z dzieckiem na ręku”, winien je natychmiast zwolnić dla osoby uprawnionej.
3. W czasie jazdy podróżny winien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z pojazdu będącego w ruchu.
4. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w pojeździe w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.
5. We wszystkich pojazdach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych lub używania środków odurzających przez podróżnych i obsługę. Zabronione jest również spożywanie posiłków i napojów mogących spowodować widoczne zabrudzenia wyposażenia pojazdu (foteli i wykładzin). Koszty czyszczenia spowodowane niedostosowaniem się do ww. postanowienia obciążają podróżnego, zgodnie             z § 10 regulaminu.
6. Przewoźnik może wprowadzić w niektórych typach pojazdów zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
5. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych usunąć z pojazdu osoby:
a) nie przestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i nie podporządkowujące się wskazówkom personelu przewoźnika;
b) nietrzeźwe, zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zagrożenie publiczne;
c) znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla otoczenia;
d) mogące zabrudzić inne osoby oraz zanieczyścić wnętrze pojazdu.
6. Osobom wymienionym w § 11 ust. 5 regulaminu, nie przysługuje zwrot należności uiszczonej za przejazd.
7. Kierowca ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

§ 12
PRZEWÓZ RZECZY PODRÓŻNEGO

1. Rzeczy przewożone przez podróżnego może on zabrać ze sobą do wnętrza pojazdu, albo oddać do przewozu w oddzielnym schowku bagażowym.
2. Podróżny może zabrać ze sobą do wewnątrz autobusu drobne rzeczy osobiste oraz jeden bagaż podręczny, który: nie utrudnia przejścia, nie przeszkadza podróżnym i nie naraża ich na niewygodę, jest trzymany przez Podróżnego w ręku, na kolanach, nie wymaga do przewozu więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny ma do swej dyspozycji pod siedzeniem. Pozostałe bagaże nie stanowiące bagażu podręcznego muszą być umieszczone w luku bagażowym.
3. W przypadku przewożenia bagażu o wartości przekraczającej 400 zł, fakt taki należy zgłosić kierowcy przed włożeniem bagażu do luku bagażowego.
4. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika) oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy wniesienia bagażu do wnętrza pojazdu, jak również pozostawienia go w oddzielnym luku bagażowym jeżeli bagaż ten:
a) może narazić pozostałych podróżnych na niebezpieczeństwo;
b) tamuje przejście;
c) przeszkadza podróżnym;
d) wymaga więcej przestrzeni niż ta w luku bagażowym lub na półce nad zajmowanym przez podróżnego fotelem lub pod nim;
6. Zezwala się na przejazd w pojeździe:
a) psów przewodników osób niewidomych,
b) małych zwierząt pokojowych i ptaków, za wyjątkiem psów, jeśli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody, tj. muszą znajdować się w klatkach lub innych pojemnikach,
c) pozostałych psów, o ile są trzymane na smyczy i mają założony kaganiec, jego opiekun okaże bez wezwania przy wsiadaniu do pojazdu ważne świadectwo szczepienia psa, a pies zostanie umieszczony w pojeździe w taki sposób, aby nie zagrażał bezpieczeństwu pasażerów i przewozu, nie zajmował miejsca przeznaczonego do siedzenia i nie narażał innych pasażerów na zanieczyszczenie odzieży. W każdym przypadku zgoda na przewóz psa zależy od wyłącznej decyzji kierowca, który w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności mając na uwadze bezpieczeństwo podróżowania innych podróżnych pojazdu, może odmówić zabrania psa do pojazdu lub prosić o opuszczenie pojazdu przez psa w trakcie podróży.
7. Po zakończeniu przewozu Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności na bagaże i rzeczy osobiste pozostawione przez podróżnych.
8. Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego po zakończeniu przewozu, określają przepisy o rzeczach znalezionych.
9. W pojeździe nie wolno przewozić:
a) przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży;
b) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarno-porządkowych, w tym: materiałów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych lub pustych pojemników po ich przechowywaniu;
c) nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia za względu na pełnione funkcje);
d) żywych zwierząt, z wyjątkiem przewidzianych w § 12 ust. 4 regulaminu.
10. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie wolno, Przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń – odmówić zabrania go do przewozu.
11. Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu, Przewoźnik natychmiast wzywa Policję celem jego usunięcia. Dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami sposób określony przepisami o rzeczach znalezionych.

 

§ 13
REKLAMACJE, SKARGI I WNIOSKI

1. Reklamacje, skargi i wnioski wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie 14 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
2. Wszelkie reklamacje, skargi lub wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez przewoźnika, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od podróżnego lub usunięcia braków reklamacji.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin do rozpatrzenia reklamacji, skargi bądź wniosku może zostać przedłużony do trzech miesięcy, od daty ich otrzymania przez Przewoźnika. Podróżny lub osoba wnosząca odwołanie w jego imieniu, zostanie o fakcie przedłużenia terminu powiadomiona pisemnie listem poleconym na adres wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku lub też elektronicznie, w przypadku złożenia reklamacji lub skargi drogą elektroniczną. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem terminu 30 dni do rozpatrzenia reklamacji, skargi bądź wniosku przez Przewoźnika.
4. W sytuacji, gdy reklamacja lub skarga nie odpowiada warunkom wyżej określonym lub zgłoszone roszczenie nie znajduje potwierdzenia w przesłanych dokumentach, przewoźnik wzywa wnoszącego reklamację bądź skargę, aby usunął zaistniałe braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków w terminie powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

 

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych z dnia  26.05.2018.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.
2. Obowiązujący i aktualny regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej przewoźnika – www.aliwojtrans.pl.
3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.