Regulamin

REGULAMIN 

 • 1 Postanowienia ogólne
 • 2 Definicje
 • 3 Ochrona Danych Osobowych
 • 4 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • 5 Postanowienia końcowe

1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem ……………………. prowadzony jest przez Damiana Lewandowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ………………………, adres elektroniczny: ………………….
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: ……………………., a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 5. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 6. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 2. mediację,
 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 4. zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
 5. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR)

  2 Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

  Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem …………………...

  Sprzedawca – ……………………………, adres elektroniczny: ……………………….

  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego,

  Konsument – osoba fizyczna nabywająca Usługi w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Usługi w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

  Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

  Usługi – rozumie się przez to usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  3 Ochrona Danych Osobowych

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: ………………………………………, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

  4 Świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Postanowienia rozdziału XII. Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  1. udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Sklepie internetowym, zawierających w szczególności informacje o Usługach,
  2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
  3. umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.
  4. usługa Newslettera
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
  1. dostęp do sieci Internet
  2. czynnego konto poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,
  1. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Klienta korzystania ze Sklepu internetowego, poprzez wyświetlenie Sklepu internetowego na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient.  Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą zapisania się Klienta do usługi. 
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Umowa o świadczenie usługi usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może być w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązana przez Klienta, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy.
  4. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………………………… lub pisemnie na adres: ……………………………
  5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

  5 Postanowienia końcowe

  1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
  2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
  3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na  stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
  4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
  5. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
  6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  Full Service Auto Shop

  Satisfaction Guaranteed